هدر اصلی سایت

استفتائات

اینجانب کارمند هستم و در مدّت ده سال مقداری پول به قناعت کردن جمع کرده ام و احساس میکنم که میخواهند از کارم اخراجم کنند؛ اگر کارم را از دست بدهم محتاج به مردم و سرافکنده می شوم؛ آیا به این مال خمس تعلّق میگیرد؟

باید توجّه داشت که خداوند متعال روزی رسان است و رزق تمامی مخلوقات در ید قدرت اوست و شیطان بی جهت انسان را از فقر میترساند؛ در حالی که باید به وعده خدا اعتماد داشت.

امّا در مورد وجه نقد جمع آوری شده، اگر نیاز ضروری (مثل عمل جرّاحی یا جهیزیه دختر و ...) به آن در طی دو، سه سال آینده وجود داشته باشد و پرداخت خمس موجب کم آمدن از آن نیاز می شود، خمس ندارد؛ در غیر این صورت خمس باید پرداخت شود.